BÀI TẬP CÂU GIÁN TIẾP CÓ ĐÁP ÁN

Bên cạnh vấn đề vậy có thể triết lý, rèn luyện liên tiếp bằng các bài tập thực hành thực tế là điều khôn xiết quan trọng, tốt nhất là đối với đầy đủ công ty điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng nlỗi câu trực tiếpcâu con gián tiếp. Chính vì thế, bài viết từ bây giờ chúng bản thân sẽ cung ứng mang đến chúng ta những dạng bài tập phổ biến nhất của các loại câu này nhằm bạn cũng có thể ôn tập với củng rứa thêm kỹ năng.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp có đáp án

Mình vẫn tóm tắt qua 1 chút về những cấu trúc câu trực tiếp, con gián tiếp hay chạm mặt để bạn có thể nhớ lại và áp dụng ngay lập tức nhé.


Kiến thức cầm tắt về Câu trần thuật, câu gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said to Sb/ told.

(Trường thích hợp rượu cồn từ bỏ trần thuật chia làm việc thì hiện giờ thì lúc gửi sang câu con gián tiếp ta sẽ không còn lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu kể: S + said/ said lớn Sb/ told + that + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted to lớn know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + to lớn V

Trên đây là một số cấu tạo phổ biến, thường gặp gỡ. Hình như, còn một vài kết cấu đặc trưng không giống. quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết về Câu tường thuật để hiểu ra rộng nhé.

*

I. Những bài tập viết lại câu

1. “I walked trang chủ after the sự kiện,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.


2. “Do you enjoy listening khổng lồ music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said to me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.

4. “I don’t lượt thích this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said khổng lồ me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go home khổng lồ make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best frikết thúc said to me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister and brother go to the same school?” Nam asked his friend.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give sầu him a smile,”The photographer told hlặng.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher lớn us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you vì if you had three days off ?” I asked hlặng.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened khổng lồ my advice, you wouldn’t have made such a big mistake.” Julia said to LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm cùng sửa lỗi không nên trong các câu trần thuật, gián tiếp dưới đây

Salyên ổn told to Alice lớn give sầu her a hand. Cuong asked her whether did she lượt thích sports or not. Hoa promised her boy friend that she would expect lớn see hyên ổn next Monday. Kyên ổn said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day. Her father ordered her bởi vì not go out with hlặng the day before. My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from hlặng. The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes. My father said that the taxi was coming now and asked if everyone was ready. Minc advised her husbvà don’ drink too much; however, he might thua trận control of the oto and have a bad accident. Tam told her boyfriover that she is very glad he had come & invited hyên ổn lớn sit down.

III. CHỌN ĐÁPhường ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said lớn me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said to Harry read different types of books in different ways lớn me.

C. I read different types of books in different ways to lớn Harry as he told me.

D. Conan advised me to lớn read different types of books in different ways.

2. Shall I make you a coffee?” Jan said to lớn the lady.

A. Jan wanted khổng lồ make a coffee for the lady

B. Jan refused khổng lồ make a coffee for the lady

C. Jan offered lớn make a coffee for the lady

D. Jan promised khổng lồ make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. didn’t she watch B. hadn’t she watched

C. she doesn’t watch D. she hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. what time does the concert start B. what time the concert start

C. what time the concert started D. what time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. is going lớn be B. going lớn be

C. will be D. can be

6. Jachồng asked me _________.

A. where vì you come from? B. where vì chưng I came from

C. where I came from D. where did I come from?

7. They said that their house had been broken into lớn _________.

A. the two days before B. two days ago C. two days before D. since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. next week B. the week previous C. following week D. the following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. whether her children are B. if her children were

C. her children were D. her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. why did they fight B. why they were fighting

C. why they fight D. why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted to lớn.

A.admitted B. offered C. promised D. suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. can B. could C. may D. must

13. Tom said that Thành Phố New York _________ more lively than London.

A. is B. be C. was D. were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. no worry B. not worry C. no lớn worry D. not khổng lồ worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. asked B. said C. spoke D. told

IV. Hoàn thành những câu tường thuật, loại gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have sầu khổng lồ bởi it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have sầu you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress vì chưng you lượt thích best?” she asked her boyfrikết thúc.

➔ She asked her boyfriover ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted to know _________________________________________________ .

7. “Are you going lớn the cinema?” he asked me.

➔ He wanted to know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted lớn know ___________________________________________ .

9. “How do you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked khổng lồ Kevin?” my frikết thúc asked me.

➔ My friover asked me __________________________________________________ .

Đáp án các bài tập luyện Câu trần thuật, gián tiếp

I.

Tom told me that he had walked home after the sự kiện. Bin asked her if she enjoyed listening lớn music. She asked me if I could speak Vietnamese. She told me that she didn’t like that red cap. He told me he hadn’t finished his work. Linda told me that she must go home page to lớn make the dinner. My best frikết thúc told me that she/he had just received a postthẻ from her/his aunt. Nam asked his frikết thúc whether her/his sister and brother went khổng lồ the same school. The photographer told hlặng to lớn give him a smile. My teacher told us not lớn discuss that question then. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends. I asked hyên what he would bởi if he had had three days off. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened lớn her advice. He told me that he was sure she would help if I asked her. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

told lớn ➔ told did she like ➔ she liked next Monday ➔ the next Monday said ➔ said to/told vì not go ➔ not lớn go will let ➔ would let has really seen ➔ had really seen now ➔ then don’t drink ➔ not khổng lồ dink is ➔ was

III.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Bến Tre Tuyển, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Châu Thành

D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D

IV.

She asked me where her umbrella was. Martin asked us how we were. He asked if he had to lớn do it. The mother asked her daughter where she had been. She asked her boyfriend which dress he liked best. She wanted to know what they were doing. He wanted to know if I was going khổng lồ the cinema. The teacher wanted to lớn know who spoke English. She asked me how I knew that. My friend asked me if Caron had talked lớn Kevin.

Trên đấy là một trong những dạng bài xích tập về câu tường thuật mà công ty chúng tôi đang tổng vừa lòng được. Hy vọng phần lớn bài tập này sẽ khiến cho bạn nắm rõ hơn về câu tường thuật. Chúc bạn học tốt!