GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng


*

ta có(a^2,b^2,c^2ge0)

mà(a^2+b^2+c^2=0Rightarrow a=b=c=0Rightarrow a+b+c=0)

Vấn đề này trái cùng với GT a+b+c=6 (Rightarrow)Đề sai

còn a+b+c=0 cùng a^2+b^2+c^2=6 thì bài bác này có không ít bên trên mạng lắm search ikTa có:

(a+b+c=6)

(Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=36)

(Leftrightarrow2left(ab+bc+ac ight)=36)

(Leftrightarrow ab+bc+ac=18)

(Leftrightarrowleft(ab+bc+ac ight)^2=324)

(Leftrightarrowleft(ab ight)^2+left(bc ight)^2+left(ac ight)^2+2abcleft(a+b+c ight)=324)

(Leftrightarrowleft(ab ight)^2+left(bc ight)^2+left(ac ight)^2=324)

Có:(a^2+b^2+c^2=0)

(Leftrightarrowleft(a^2+b^2+c^2 ight)^2=0)

(Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2left=0)

(Leftrightarrow P=a^4+b^4+c^4=-648)

Nhỏng rứa hoàn toàn có thể Kết luận đề sai

Do toàn bộ đề lớn hơn bởi 0

Mình trình diễn bí quyết giải ra đề lần sau đề đúng để bn được đặt theo hướng làm


Đúng 0
Bình luận (0)

mang lại a+b+c =0 cùng a^2 + b^2 +c^2 =2 Tính a^4 + b^4 + c^4


Lớp 8 Tân oán Ôn tập tân oán 8
1
1
Gửi Hủy

Đặt A=a4+b4+c4

ta có:

a+b+c=0

=>(a+b+c)2=0

=> a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca=0

=> (a2+b2+c2)+2(ab+bc+ca)=0

=>2+2(ab+bc+ca)=0

=>2(ab+bc+ca)=-2

=> ab+bc+ca=-1

Ta có:

ab+bc+ca=-1

=> (ab+bc+ca)2=1

=>a2b2+b2c2+c2a2+2ab2c+2bc2a+2ca2b=1

=>(a2b2+b2c2+c2a2) + 2abc(b+c+a)=1

=>(a2b2+b2c2+c2a2) =1

Ta có:

A=a4+b4+c4

A=(a4+b4+c4+2a2b2+2b2c2+2c2a2) - (2a2b2+2b2c2+2c2a2)

A=(a2+b2+c2)2 - 2(a2b2+b2c2+c2a2)

A= 22- 2.1

A=4-2=2

Vậy a4+b4+c4=2


Đúng 0

Bình luận (0)

cho a, b, c= 0 cùng a^2 +b^2 +c^2 = 14 tính a^4+ b^4 +c^4


Lớp 8 Tân oán
4
0
Gửi Hủy

a+b+c = 0 (a+b+c)^2 = 0 a^2 + b^2 + c^2 + 2 ab + 2ac + 2bc = 014 + 2(ab + ac + bc) = 0 2(ab + ac + bc) = -14 ab + ac + bc = -7=> (ab + ac + bc)^2 = 49 a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2a^2bc + 2 ab^2c + 2abc^2 = 49 a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2abc(a + b + c) = 49 a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2abc . 0 = 49 a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = 49Ta có: a^2 + b^2 + c^2 = 14=> (a^2 + b^2 + c^2)^2 = 14^2 a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2a^2c^2 + 2 b^2c^2 =196 a^4 + b^4 + c^4 + 2(a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2) = 196 a^4 + b^4 + c^4 + 2 . 49 = 196 a^4 + b^4 + c^4 + 98 = 196 a^4 + b^4 + c^4 = 98


Đúng 0

Bình luận (0)

a+b+c=0 nha bạn!


Đúng 0
Bình luận (0)

a+b+c=0

k mk nhe !


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho a+b+c=0 với a^2+b^2+c^2=41. Tính a^4+b^4+c^4?


Lớp 8 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

Anh ttê mê khao tai day:

Câu hỏi của chu ngọc trâm anh - Tân oán lớp 8 - Học tân oán với OnlineMath


Đúng 0

Bình luận (0)

Tmê mẩn khảo trên :

Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1. Tính a^4+b^4+c^4? Cảm ơn ạ! | Cộng đồng học viên cả nước - HOCMAI Forum

Câu hỏi của Shingeki_Ogaeshi_Senki - Toán thù lớp 8 - Học toán cùng với OnlineMath

Câu hỏi của Anh Quốc - Toán lớp 8 - Học toán cùng với OnlineMath

_Tử yên_


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=14.Tính P=a^4+b^4+c^4


Lớp 8 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Ta có

(a+b+c=0Rightarrowleft(a+b+c ight)^2=0^2Rightarrow a^2+b^2+c^2+2left(ab+bc+ca ight)=0)

Mà(a^2+b^2+c^2=14)

(Rightarrow14+2left(ab+bc+ca ight)=0Rightarrow2left(ab+bc+ca ight)=-14Rightarrow ab+bc+ca=-7)

(Rightarrowleft(ab+bc+ca ight)^2=left(-7 ight)^2Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abcleft(a+b+c ight)=49)

Mà(a+b+c=0)

(Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=49)(1)

Ta lại có

(a^2+b^2+c^2=14Rightarrowleft(a^2+b^2+c^2 ight)^2=left(14 ight)^2Rightarrow a^4+b^4+c^4+2left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2 ight)=196)

(Rightarrow a^4+b^4+c^4=196-2left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2 ight))(2)

Ttốt (1) vào (2)

(a^4+b^4+c^4=196-2.49=98)

nha - Cảm ơn

CHÚC BẠN HỌC TỐT


Đúng 0

Bình luận (0)

mang lại a,b,c thỏa mãn nhu cầu a+b+c=0 cùng a^2 + b^2 + c^2 = 2016 tính A = a^4 + b^4 + c^4


Lớp 8 Tân oán
3
0
Gửi Hủy
A = 2032128
Đúng 0

Bình luận (0)

A = 2032128


Đúng 0
Bình luận (0)

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ac+2bc+2ab

=>02=1+2(ac+bc+ab)

=>ac+bc+ab=-1/2

=>(ac+bc+ab)2=a2b2+b2c2+a2c2+2a2bc+2b2ac+2c2ab

(ac+bc+ab)2=a2b2+b2c2+a2c2+2abc(a+b+c)

=>(-1/2)2=a2b2+b2c2+a2c2+2abc.0

=>a2b2+b2c2+a2c2=1/4

(a2+b2+c2)2=a4+b4+c4+2a2b2+2b2c2+2a2c2

(a2+b2+c2)2=a4+b4+c4+2(a2b2+b2c2+a2c2)

12=a4+b4+c4+2.1/4

1=a4+b4+c4.1/2

a4+b4+c4=1-1/2=1/2


Đúng 0
Bình luận (0)

đến a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1

tính M=a^4+b^4+c^4


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Bình phương thơm 2 vế a+b+c=0, tính được ab+bc+ca=-một nửa.

Bình phương 2 vế ab+bc+ca=-50%, tính được (ab)2+(bc)2+(ca)2=1/4

Bình phương 2 vế a2+b2+c2=1, ta có:

a4+b4+c4+2<(ab)2+(bc)2+(ac)2>=1

a4+b4+c4+1/2=1

M=1/2


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1. Tính giá trị của biểu thức: M=a^4+b^4+c^4


Lớp 8 Toán Violympic tân oán 8
2
0
Gửi Hủy

Ta có: a+b+c=0

(Leftrightarrowleft(a+b+c ight)^2=0)

(Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2left(ab+bc+ac ight)=0)

(Leftrightarrow2left(ab+bc+ac ight)=0-1=-1)

hay(ab+bc+ac=-dfrac12)

(Leftrightarrowleft(ab+bc+ac ight)^2=dfrac14)

(Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2ab^2c+2abc^2+2a^2bc=dfrac14)

(Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2abcleft(b+c+a ight)=dfrac14)

(Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2=dfrac14)

Ta có:(M=a^4+b^4+c^4)

(Leftrightarrow M=a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2a^2c^2+2b^2c^2-2a^2b^2-2a^2c^2-2b^2c^2)

(Leftrightarrow M=left(a^2+b^2+c^2 ight)^2-2left(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2 ight))

(Leftrightarrow M=1^2-2cdotdfrac14=1-dfrac12=dfrac12)

Vậy:(M=dfrac12)


Đúng 2

Bình luận (0)

Ta bao gồm : (a+b+c=0)

(Rightarrowleft(a+b+c ight)^2=0)

(Rightarrow a^2+b^2+c^2=-2left(ab+bc+ac ight)=1) ( * )

(Rightarrow ab+bc+ac=-dfrac12)

Lại có : (left(a^2+b^2+c^2 ight)^2=4left(ab+bc+ca ight)^2) ( suy ra trường đoản cú * )

*

(Rightarrow a^4+b^4+c^4=2left(-dfrac12 ight)^2=dfrac12)

Vậy ...


Đúng 4
Bình luận (0)
Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1. Tính quý hiếm M= a^4+b^4+c^4
Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

ta có:

(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac

(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2.(ab+bc+ac)

=>0^2 = 1 +2.(ab+bc+ac)

=>ab+bc+ac = -50% (ab+bc+ac)2=a2b 2+a2c 2+b2c 2+ab2c+a2bc+abc2

(ab+bc+ac)2=a2b 2+a2c 2+b2c 2+abc.(a+b+c)

=> (-1/2)2=a2b 2+a2c 2+b2c 2+abc.0 =>a2b 2+a2c 2+b2c 2=1/4

suy ra:

(a2+b2+c2 ) 2=a4+b4+c4+a2b 2+a2c 2+b2c 2

=>12=a4+b4+c4+1/4

=>a4+b4+c4=1-1/4=3/4

:A


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho a+b+c=0 với a^2+b^2+c^2=1. Tính giá trị M= a^4+b^4+c^4
Lớp 8 Tân oán
0
0

Xem thêm: Lời Bài Hát Xin Em Đừng Khóc Vu Quy, Xin Em Đừng Khóc Vu Quy

Gửi Hủy
baocantho.net