Chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 17

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 51/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦMNON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦABỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ28/2016/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2019;

Căn cứ Nghị địnhsố 69/2017/NĐ-CP ngày 25tháng5năm2017 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầmnon;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhThông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non banhành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 17

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mộtsố nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Phần một được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Phầnmột

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

A. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC MẦMNON

Mục tiêu của giáo dục mầm nonlà giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thànhnhững yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hìnhthành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩmchất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi,khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc họcở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

B. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦMNON

1. Chương trình giáo dục mầmnon là chương trình khung, có tính chất mở, thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non,quy định các yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non và đánhgiá sự phát triển của trẻ, làm căn cứ cho việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên phạmvi cả nước; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng cho cả hệthống và từng cơ sở giáo dục mầm non.

Chương trình giáo dục mầm nonđược xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàndiện về giáo dục và đào tạo, có kế thừa những ưu việt của Chương trình chămsóc, giáo dục trẻ trước đây, được phát triển trên quan điểm bảo đảm đáp ứng sựđa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diệnvà tạo cơ hội cho trẻ phát triển.

2. Chương trình giáo dụcmầm non bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo với nhau,liên thông với Chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình thể hiện quan điểmgiáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”.

3. Chương trình quy định những nội dung giáo dụcáp dụng đối với mọi trẻ em mầm non, đồng thời trao quyền chủ động cho địaphương, cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên trong việc lựa chọn, bổ sung một số nộidung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với trẻ em mầm non và điềukiện của địa phương, của cơ sở giáo dục mầm non.

C. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

I. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤCMẦM NON

1. Bảo đảm tính khoa học, tínhvừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó; bảo đảm tính liênthông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ, mẫu giáo và cấp tiểu học; thống nhất giữanội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm củatrẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.

2. Phù hợp với sự phát triểntâm lý, sinh lý của trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúptrẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; cung cấp kỹ năng sốngphù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà,cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, tựtin và hồn nhiên, yêu thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học.

II. YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁODỤC MẦM NON

1. Đối với giáo dục nhà trẻ,phương pháp giáo dục phải chú trọng giao tiếp thường xuyên, thể hiện sự yêuthương và tạo sự gắn bó của người lớn với trẻ; chú ý đặc điểm cá nhân trẻ để lựachọn phương pháp giáo dục phù hợp, tạo cho trẻ có cảm giác an toàn về thể chấtvà tinh thần; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tích cực hoạt động giao lưucảm xúc, hoạt động với đồ vật và vui chơi, kích thích sự phát triển các giácquan và các chức năng tâm lý, sinh lý; tạo môi trường giáo dục gần gũi vớikhung cảnh gia đình, giúp trẻ thích nghi với nhà trẻ.

2. Đối với giáo dục mẫu giáo,phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khámphá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứngthú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổchức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khámphá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ. Kết hợphài hòa giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn với giáo dục cá nhân, chú ý đặc điểmriêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lý các hìnhthức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của lớp, vớikhả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế.

III. YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ SỰPHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Đánh giá sự phát triển của trẻ(bao gồm đánh giá trẻ hằng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn) nhằm theo dõi sựphát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.Trong đánh giá phải có sự phối hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá; coitrọng đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, đánh giá trẻ thường xuyên qua quan sáthoạt động hằng ngày.

D. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH

I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤCMẦM NON

1. Cơ sở giáo dục mầm non có sứ mệnhhình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ em mầm non; được giao quyềntự chủ theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Điều lệ trường mầm non do Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của pháp luật hiện hànhcó liên quan.

II. CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN

1. Số lượng và cơ cấu đội ngũ cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên bảo đảm tối thiểu theo quy định.

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, cótrình độ được đào tạo đạt chuẩn trở lên; giáo viên được xếp loại Đạt trở lêntheo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; cán bộ quản lý được xếp loại Đạt trởlên theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; cán bộ quản lý, giáo viên đượcbồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu pháttriển chương trình giáo dục nhà trường.

3. Nhân viên có trình độ chuyênmôn bảo đảm theo quy định, được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đếnnhiệm vụ theo vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục mầm non.

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỒ DÙNG, ĐỒCHƠI, HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Địa điểm, diện tích, quy mô cơ sởgiáo dục mầm non; cơ sở vật chất vàđồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học bảo đảm theo quy định của Bộ Giáodục và Đào tạo, các quy định có liên quan và đáp ứng yêu cầu phát triển chươngtrình giáo dục nhà trường.

IV. XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

1. Quán triệt quan điểm phát triểngiáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân, cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quảChương trình giáo dục mầm non; bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình; thựchiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáoviên và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nhà trường chủ động thammưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các cá nhân, tổ chức ở địaphương để huy động đa dạng các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục và hỗtrợ kinh phí, cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh, thân thiện.

2. Gia đình, cộngđồng được hướng dẫn và có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non bảo đảmđiều kiện để thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ và chế độ làm việc đối vớigiáo viên, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầmnon.”

2. Tiểu mục I mục B Phần hai được sửa đổi, bổ sung như sau:

"I. PHÂN PHỐI THỜI GIAN

Chương trình thiết kế cho 35 tuần, mỗi tuần làmviệc 5 ngày, áp dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kế hoạch chăm sóc, giáodục hằng ngày thực hiện theo chế độ sinh hoạt cho từng độ tuổi phù hợp với sựphát triển của trẻ và điều kiện của cơ sở giáo dục mầm non.

Thời điểm nghỉ hè, lễ tết, nghỉ học kỳ theo quyđịnh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

3. Tiểu mục I mục B Phần ba được sửađổi, bổ sung như sau:

"I. PHÂNPHỐI THỜI GIAN

Chương trình thiết kế cho 35 tuần, mỗi tuần làmviệc 5 ngày, áp dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kế hoạch chăm sóc, giáodục hằng ngày thực hiện theo chế độ sinh hoạt cho từng độ tuổi phù hợp với sựphát triển của trẻ và điều kiện của cơ sở giáo dục mầm non.

Thời điểm nghỉ hè, lễ tết, nghỉ học kỳ theo quyđịnh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

4. Khoản 1 Phần bốn được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Căn cứvào Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, các sởgiáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầmnon xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức thực hiện; phát triển chương trình giáodục mầm non.

Ngoài những nộidung quy định tại mục C Phần hai Chương trình giáo dục nhà trẻ và mục C Phần baChương trình giáo dục mẫu giáo, các cơ sở giáo dục mầm non có thể lựa chọn, bổsung một số nội dung giáo dục như: cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tiếp cậncông nghệ số và những nội dung giáo dục khác phù hợp vớimục tiêu củaChươngtrình giáo dục mầm non, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp vớivăn hóa, điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục mầm non, khả năng và nhucầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dụcnhà trường nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Việctổ chức thực hiện các nội dung giáo dục bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo”.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, cáccơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Thông tư này.