ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG VIỆT LỚP 3

Bài khám nghiệm trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3

Bài chất vấn trắc nghiệm giờ Anh lớp 3 là tư liệu giúp các em học sinh ôn tập với củng rứa lại kỹ năng và kiến thức môn giờ đồng hồ Anh. Đề gồm đáp án đi cùng, sau thời điểm các em làm cho bài có thể kiểm tra lại hiệu quả một cách hối hả và solo giản. Mời những em download về trọn bộ đề thi để tham khảo và ôn tập.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng việt lớp 3

Tổng hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Bạn sẽ xem: bài bác kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 (có đáp án)

The first – semester examination

Time: 35 minutes

Mark The teacher’s remark

Exercise 1: Listen

a/ Listen và tick b/ Listen và number


Bài viết ngay gần đây

1. Where when …../ Where are you from?

2. Can can’t ……/ Can you swim?

3. Sunday Saturday ……/ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ……/ It’s big and nice

5. Táo apple April ……/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What vì you vì chưng ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select và tick the letter A, B or C

1. Those are my……………. A. Pencil B. A pencil C. Pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What vì you do….. English lesson? A. During B. In C. On

5. These book are ………..the table. A. At B. On C. In

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?…………………………………………………………………………………………….…………

What subjects bởi you like?………………………………………………………………………………………………

How many students are there in your class?…………………………………………………………….………….

When vì chưng you have Maths?…………………………………………………………………………………..………….

Đáp án đề bình chọn trắc nghiệm giờ Anh lớp 3

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick (1 point)

1. When 2. Can’t 3. Saturday 4. Pencil 5. Apple

b/ Listen & number (1 point)

……2/ Where are you from?

……4/ Can you swim?

……1/ This is our classroom.

……3/ It’s big và nice

……5/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences (2 points)

1. What is your name?

2. I am from Vietnam.

3. My birthday is in September

4. I have English on Friday.

5. Those are my notebooks.

Exercise 3: Fill in the blank (2 points)

1. Are 2. When 3. On 4. During 5. Like

Exercise 4: Select và tick the letter A, B or C (2 points)

1. C. Pencils 2. B. May 3. B. When 4. A. During 5. B. On

Exercise 5: Answer question (2 points)

1. My name is……………..

2. I’m from Vietnam.

3. I like……………..

4. There are…………..

Xem thêm: 20+ mẫu bìa luận văn đại học Cần Thơ đẹp nhất + Quy định về bìa

5. I have it on…………………../ I have Math on………..