Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Môn Tiếng Anh

150 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 tất cả hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp cùng từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6. Mong muốn tài liệu này để giúp đỡ cho phần lớn bạn ái mộ học Anh văn, nhất là những các bạn đang sẵn sàng bước vào kỳ thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 bao gồm một lượng kiến thức có ích để củng vắt vốn kỹ năng tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh

Đề thi học tập sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1

I. Lựa chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được vạc âm khác so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater


4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Chọn 1 từ không cùng nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo bị cắn D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg


6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng độc nhất (A, B, C hoặc D) để chấm dứt các câu sau

1.She ………………. To the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Do you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………


A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vì chưng when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Lớn Hue on Sunday?

A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors và my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.


A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair and the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có một lỗi không nên hày tìm cùng sử lại mang lại đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She & he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s khổng lồ go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vày you want?

10. I’d like some tomatos for my breakfast.

VI. Mang lại dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) to work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa áp dụng từ hoặc team từ gợi ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................


4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................

Xem thêm: Thế Nào Là Thịt Lợn Sạch Hữu Cơ ? Thế Nào Là Thịt Lợn Sạch Hữu Cơ

5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………