ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2012

Công nghệ chuyên môn Điện tử, truyền thông (Gồm 3 siêng ngành: Công nghệ chuyên môn điện tử, Công nghệ chuyên môn điện tử tin học, Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử viễn thông)

14,0

130

≥ 14,0

6

A

D480101

Khoa học tập thứ tính

13,5

40

≥ 13,5

7

A

D340301

Kế toán

16,5

8

D1

D340301

Kế toán

16,5

9

A

D510206

Công nghệ nghệ thuật Nhiệt

13,0

20

≥ 13,0

10

A

D340101

Quản trị khiếp doanh

16,0

11

D1

D340101

Quản trị kinh doanh

16,0

12

A

D540204

Công nghệ May

13,0

13

A

D540205

Công nghệ may (Chuim ngành: Thiết kế Thời trang)

13,0

50

≥ 13,0

14

A

D510401

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm 3 chăm ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa cơ học, Công nghệ hóa phân tích)

13,0

160

A≥ 13,0

B≥ 14,0

15

D1

D220201

Ngôn ngữ Anh (gồm tính hệ số 2 môn Tiếng Anh)

đôi mươi,0

16

A

D510303

Công nghệ tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hoá

16,0

17

A

D480104

Hệ thống thông tin

13,5

20

≥ 13,5

18

A

D340201

Tài chính ngân hàng

16,5

19

D1

D340201

Tài thiết yếu ngân hàng

16,5

20

A

D340102

Quản trị kinh doanh (Chuim ngành: Quản trị sale Du lịch)

14,5

35

≥ 15,0

21

D1

14,5

22

A

D480103

Kỹ thuật phần mềm

13,5

20

≥ 13,5

23

D1

D220113

VN học tập ( khuyên bảo du lịch )

13,5

90

≥ 13,5

HỆ CAO ĐẲNG

TT

Khối

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét

NV2

1

A

C510202

Công nghệ sản xuất máy

10,0

220

≥10,0

2

A

C510203

Công nghệ chuyên môn cơ khí (Chulặng ngành: Cơ năng lượng điện tử)

10,0

50

≥10,0

3

A

C510205

Công nghệ kinh nghiệm ô tô

10,0

170

≥10,0

4

A

C510301

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (Chuyên ổn ngành Kỹ thuật Điện)

10,0

170

≥10,0

5

A

C510302

Công nghệ kinh nghiệm điện tử, truyền thông media (Gồm 2 siêng ngành: Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông )

10,0

210

≥10,0

6

A

C480202

Tin học tập ứng dụng

10,0

110

≥10,0

7

A

C340301

Kế toán

10,0

250

≥11,0

8

D1

C340301

Kế toán

10,5

9

A

C510206

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

10,0

80

≥10,0

10

A

C340101

Quản trị gớm doanh

10,0

100

≥11,0

11

D1

C340101

Quản trị khiếp doanh

10,5

12

A

C340201

Tài thiết yếu ngân hàng

10,0

150

≥11,0

13

D1

C340201

Tài thiết yếu ngân hàng

10,5

14

A,V,H

C540204

Công nghệ may

10,0

150

≥10,0

15

B

C540204

Công nghệ may

11,0

≥11,0

16

A,V,H

C540205

Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang)

10,0

80

≥10,0

17

B

C540205

Công nghệ may (Chuyên ổn ngành:Thiết kế thời trang)

11,0

≥11,0

18

Công nghệ chuyên môn hóa học bao gồm các siêng ngành

19

A

C510401

+ Công nghệ chuyên môn Hoá vô cơ

10,0

80

≥10,0

20

B

C510401

C510402

+ Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ

+ Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ

11,0

≥11,0

21

A

10,0

22

B

C510402

+ Công nghệ chuyên môn Hoá hữu cơ

11,0

23

A

C510403

+ Công nghệ chuyên môn Hoá phân tích

10,0

80

≥10,0

24

B

C510403

+ Công nghệ chuyên môn Hoá phân tích

11,0

≥11,0

25

A

C510201

Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chulặng ngành: Cơ điện)

10,0

110

≥10,0