KINH DƯỢC SƯ TRỊ BỆNH

(baocantho.net) Dược Sư người yêu Tát phân phát nguyện cứu giúp độ bọn chúng sinh, giúp bọn chúng sinh chữa dịch và chữa nghiệp. Kinh Dược Sư thể hiện rõ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư trong chuyện cứu vớt nhân độ thế

Bạn có thể Tải trọn bộ Kinh Dược Sư TẠI ĐÂY! sau đây là bạn dạng tụng niệm khiếp Dược Sư vị Hòa thượng phù hợp Trí Quảng soạn mà kế hoạch ngày tốt sưu tầm, ý muốn rằng rất có thể giúp ích cho chúng ta độc giả.

Bạn đang xem: Kinh dược sư trị bệnh


* Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tận hư Không phát triển thành Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng thường Trụ Tam Bảo (1 lạy).
* Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều Ngự Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn người yêu tát, Linh đánh Hội Thượng Phật bồ Tát (1 lạy).
* Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo công ty Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Phật, Nhật Quang trở nên Chiếu ý trung nhân tát, Nguyệt Quang đổi mới Chiếu người thương tát, cứu vãn Thoát bồ tát, Dược Sư hội thượng Phật người tình tát (1 lạy).
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo người thương tát quan liêu Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của trung ương đại bi. Nhỏ xin quy y cùng với đấng cứu giúp loài người thoát ra khỏi tai nạn. Vị Ngài tất cả đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú tạo cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú cực kỳ thù thắng, bởi nó tạo cho ác ma cần yếu tới gần; thật là linh nghiệm vì chưng nó hoàn toàn có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luân hồi.
Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng sủa chói, Đấng bao gồm trí tuệ sáng chói, Đấng khôn xiết thoát nuốm gian, Bậc sư tử vương, Bậc người tình tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.
Đấng đại trường đoản cú tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông từ tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại từ tại.
Đấng ko ô nhiễm, Đấng cách biệt trần cấu, Đấng gồm thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc gàn si tham ái, trừ sạch sẽ phiền não lây truyền ô.
Đấng có rất đầy đủ lòng từ! bọn chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, gần như điều mong ước đều được thành tựu.
Đấng thành quả vĩ đại! fan mặc gần cạnh đen, bản thân choàng domain authority hổ, tay cụ hoa sen, tay cố kỉnh kim cang, tay thay pháp loa giác ngộ hầu hết người, tay cố kỉnh tích trượng đánh nhau và cũng chiến thắng, mặt tả thì gồm mãnh thú, bên hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.
nhỏ xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y bồ tát quan Âm, tất cả ước mơ số đông được thành tựu.
NAM MÔ ĐẠI buồn THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) rất có thể bạn chưa biết:30/9 âm định kỳ Dược Sư Phật đản sinh, vạc đại nguyện cứu chúng sinh
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ tà tai black tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa mang lại thành Quảng Nghiêm dưới cây tiếng nhạc, với tám nghìn Tỳ kheo, ba vạn sáu ngàn người yêu tát, chén bộ Thiên long, tín đồ với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.
Bấy giờ Văn Thù người tình tát nương Phật thần lực, quỳ gối chắp tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức nắm Tôn! Cúi xin nói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau”.
Đức Phật tức khắc bảo: "Hay thay, tốt thay, Văn Thù Sư Lợi! Ông hy vọng Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho chúng hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình yên trong đời Tượng pháp. Ông đề xuất lóng nghe và để ý đến kỹ, ta sẽ vị ông nhưng mà nói”.
Đức Phật ngay tắp lự bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, trường đoản cú đây tìm hiểu phương Đông phương pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật tất cả một thế giới tên là Tịnh lưu giữ Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai. Mọi người tôn kính, vì chưng Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được rất nhiều việc xẩy ra trong đời và vượt cực nhọc khăn, làm cho Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Lúc còn tu hạnh người thương tát, có phát Mười hai Đại nguyện để cho hữu tình cầu chi được nấy.
THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng bồ đề, hào quang quẻ của Ta chiếu mọi vô lượng vô biên cố gắng giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang quẻ này, thân trung tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời hải dương trần khổ, vào chốn Niết Bàn.
THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng bồ đề, thân Ta như ngọc lưu lại ly, trong không tính sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang tỏa nắng rực rỡ chiếu mọi mười phương. Các chúng lãng mạn ở nơi tối tăm cũng thấy thân Ta cùng được an lành, tùy tâm mãn nguyện.
THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng nhân tình đề, sử dụng trí phương tiện dạy bọn chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau, khiến cho dân nhiều nước mạnh.
THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng tình nhân đề, nếu gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ về bên chánh đạo. Nếu theo nhị thừa, thì Ta khiến họ mong Vô thượng giác.
THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng người yêu đề, nếu bao gồm hữu tình làm việc trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến cho họ rất đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Giả dụ ai bỏ phạm cơ mà nghe danh Ta, tâm liền thanh tịnh, ko đọa ác đạo.
THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng nhân tình đề, nếu gồm hữu tình thân hình nhát hạ, không được sáu căn, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, chân tay tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu những khổ não. Nghe được danh Ta, tức tốc được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.
THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng nhân tình đề, nếu tất cả hữu tình mang căn bệnh hiểm nghèo, không fan cứu chữa, không vị trí cậy nhờ, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức thời được khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến ở trong sum vầy.
THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng người yêu đề, nếu có hữu tình với thân đàn bà chịu các đau khổ, mong mỏi cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu, tiến mang lại Vô thượng ý trung nhân đề.
THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng nhân tình đề, nếu tất cả hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, Ta dùng phương tiện đi lại khai thị mang đến họ, khiến cho khỏi mặt đường mê, tu hạnh ý trung nhân tát, chứng quả Vô thượng ý trung nhân đề.
THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng người tình đề, nếu gồm hữu tình vày vì vô minh phạm yêu cầu sai lầm, bắt buộc bị giam cầm, chịu các đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy ngay tắp lự được tiêu trừ.
THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng bồ đề, trường hợp có fan nào nghèo cùng, đói khát, vì cầu thức nạp năng lượng mà sản xuất nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiến họ có đủ vật dụng thực và dạy pháp Phật, làm cho họ được Vô thượng người thương đề.
THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng nhân tình đề, trường hợp có người nào nghèo thuộc hèn hạ, không tồn tại áo mặc, loài muỗi mòng cắn đốt, nóng giá dãi dầu. Nghe được danh Ta, siêng lòng lâu trì, thì Ta khiến họ có đủ thiết bị dùng, y phục giỏi đẹp, của báu dư thừa. Đọc thêmNhững ai đề xuất cung phụng Phật Dược Sư và để được hưởng phúc?
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư tất yêu nghĩ bàn. Chính vì thế các ông cần khuyên bọn chúng sanh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bởi lưu ly, cây báu trực tiếp hàng cũng tương tự Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm hội ngộ của khá nhiều Bồ tát Nhứt sanh xẻ xứ, đằng sau sự hướng dẫn của hai người thương tát Nhựt Quang đổi thay Chiếu, Nguyệt Quang biến hóa Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.
"Văn Thù Sư Lợi! Ở quả đât này lại có khá nhiều người chần chừ lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin, ko ưa bố thí, tham lam, ích kỷ, chiếm đoạt của người. Sau khoản thời gian qua đời, sanh làm cho ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm thương hiệu của Phật Dược Sư, sinh lại làm cho người. Nhờ vào công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành ba thí, giúp kẻ nghèo cùng, vững mạnh thiện căn, tu người thương tát pháp.
"Lại nữa, vào đời ngũ trược, bao gồm kẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm chúng ta với ma, khi bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Ví như nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, ngay tức thì khỏi con đường mê, bờ giác xoay về, xuất gia học tập đạo, kính bái Tam Bảo, học tập rộng nghe nhiều, thành tích Lục độ dài siêu, nệm lên bờ giác.
"Ở trường hòa hợp khác, ví như bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hay những phù thủy, yếm đối trù ẻo, cực khổ vô cùng. Nếu tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung tàn cũng phải hiền hậu và phân phát lòng thành quy y Tam Bảo.
"Nếu gồm Phật tử tu theo tịnh độ pháp môn, nhưng không quyết tâm, mang đến lúc mạng phổ biến mà nghe danh xưng NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng trở nên được Văn Thù Sư Lợi bồ tát, Quán cụ Âm ý trung nhân tát, Đắc Đại Thế người yêu tát, rất nhiều Ý người yêu tát, Bảo Đàn Hoa tình nhân tát, Dương Vương người yêu tát, Dược Thượng tình nhân tát, Di Lặc ý trung nhân tát, từ khắp mười phương chỉ lối chuyển đường đến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời kiếp kiếp hưởng phước. Tuổi trời lúc hết, sanh lại làm nhân gian, làm chuyển luân vương, được bạn tôn kính. Bốn phương lặng tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa gần như nhà siêng tu thập thiện, bố nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khoản thời gian thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát trung khu đại từ, ngay tức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho ba cõi tứ loài không hề những bệnh dịch quái ác. Giả dụ chư bồ tát sanh ở đời sau, chạm mặt bệnh nan y, yêu cầu trì chú này vào chén con nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho người bị bệnh dùng, ngay tắp lự được khỏe mạnh mạnh. Người yêu tát nhiều hạnh làm thuốc cứu vãn người, phước các vô lượng, hiện tại đời được người kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, vẫn thành Vô thượng Chánh giác”.
Đức Phật lại bảo: "Nếu có bạn nào thờ dường mong phước, thì trước phải lập bảy tượng của Phật Dược Sư đặt lên tòa cao, rải hoa dưng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ vai trung phong thanh tịnh, không giận, ko buồn, thương xót bọn chúng sanh, khởi chổ chính giữa cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy fan làm phước, thì được công đức tất yêu nghĩ bàn.
"Nếu ở chũm gian, quá núi băng ngàn, luôn chạm mặt tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại lại hành hình, dưới biển lớn cá kình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn lành đời trước, yêu cầu nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cả tội này theo đây tan mất.
"Nếu bao gồm Phật tử lỡ phạm cấm giới, hại đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai. Dựa vào công đức này, khỏi mặt đường sanh tử.
"Nếu có phụ nữ chịu khổ thời điểm sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng bắt buộc chết. Nhờ phước đời trước, nghe được thương hiệu của Phật Dược Sư giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sinh mau lẹ, bà mẹ con bình an”.
Phật hỏi A Nan bao gồm tin việc ấy? A Nan vùng lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng rét lên, phương diện trời lạnh lẽo lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh tốt tự cao, hoài nghi lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.
Bấy giờ, trong bọn chúng hội này còn có một người yêu tát tên là cứu vớt Thoát quỳ gối chắp tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức thay Tôn! sau khoản thời gian Như Lai diệt độ, những người dân đau khổ, căn bệnh nặng, gầy gầy; bà con, bằng hữu hết lòng cứu giúp chữa, cơ mà vẫn ko khỏi, lại thấy sứ mang Diêm Ma sau thời điểm kiểm tra chuyển hồn về âm phủ đang ngóng xét xử. Nếu tất cả Phật tử vì người bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, không còn lòng nguyện cầu Đức Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Như Lai. Thần thức người này rất có thể trở lại, ghi nhớ rõ mọi bài toán ở vùng âm ty; vì vậy từ đây chăm chỉ tu phước, dẫu sanh trong đời ngũ trược mà lại vẫn an lành”.
Bấy giờ, A Nan ước ao hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phan, làm thế nào giải oan cho tất cả những người đã chết.
cứu Thoát tình nhân tát bạch Đức A Nan, ở trong trần thế nếu có kẻ bệnh, ý muốn được bình an, tất cả người thân cần giữ tám phần trai giới, mở kho bố thí, bái dường bọn chúng Tăng, lập bọn treo phan tục mạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, tư mươi chín hôm mai đốt đèn bổn mạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm cho đủ việc ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.
cứu vãn Thoát bồ tát thưa liền: "Thế Tôn có dạy chín loại hoạnh hồn, cho nên ta khuyên có tác dụng phan với đèn tục mạng, nhằm khỏi tai nạn, được sống lâu dài. Chín sản phẩm hoạnh này thật không hết số, nhưng vì quá khổ, đề nghị phải chết oan.
"Thứ nhứt, người bệnh cảm thấy không được thuốc thang, không bạn chăm sóc, bệnh dịch không đáng chết mà buộc phải qua đời. Sản phẩm hai, đầy đủ kẻ nghịch bời, si tửu sắc. Trang bị ba, bị bắt, bị xử quyết hình. đồ vật tư, bị tiêu diệt chìm. Máy năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Vật dụng bảy, rơi từ bên trên cao. Tám, bị khổ đau vì chưng lầm dung dịch độc. Máy chín, mai một vì thiếu thức ăn, yêu cầu bị chết oan, bắt buộc làm hoạnh tử.
"Lại nữa A Nan! Ở trên trần gian thường làm việc ác, Diêm vương xử phạt, bắt buộc giảm tuổi đời. Ta khuyên các người phóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng thọ dài”.
Bấy giờ, trong chúng hội này, mười hai Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh, toàn bộ phát chổ chính giữa quy y Tam Bảo với nguyện vì đạo, tương trợ người đời. Bất kể nơi nào ghê này giữ bố, quyết lòng ủng hộ người trì gớm này thoát ra khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Và trong lúc ấy, sử dụng chỉ năm màu gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyện đầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Thương hiệu của họ là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt chiết La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, cha Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường ở Ta bà.
Đức Phật phù hợp Ca lập tức khen mười hai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu vãn khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.
rứa Tôn dạy rõ kinh gọi Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần tướng Nhiêu Ích hữu tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng call Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Xem thêm:


Phật nói lời này, chư đại bồ tát, chén bát bộ Thiên long, tất cả thế gian, Đại đức A Nan, tám nghìn Thánh Tăng đều rất vui mừng, tín lâu phụng hành. Đọc thêmƯớc nguyện Đức Dược Sư, phát âm một lần ứng nghiệm cả trăm năm
Nam tế bào bạt già vạc đế bệ sát xả, lủ rô mê say lưu ly bác bỏ lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ gần kề thệ, bệ gần kề xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)
Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, quan lại Âm thường cứu vãn khổ. Vâng lời Phật Tổ, con mở hội Dược Sư, ước mười nhì Dược Xoa thần tướng mạo phát tâm từ, xin cứu vãn Thoát người thương tát hay gia hộ, khiến cho mọi tín đồ (bệnh nhân) hết khổ, cho quyến ở trong bình an. Nguyện toàn bộ thế gian đều đổi mới Cực lạc.

Thờ Phật Dược Sư tại gia - khỏe khoắn thân an tâm, tiễu trừ bệnh áchBát Nhã chổ chính giữa Kinh giờ Phạn tất cả chữ: Trì tụng để thoát khỏi khổ ải nai lưng gianDược Vương người yêu Tát đản sinh - trị bách bệnh lý của thân với tâmTụng gớm Pháp Hoa - Giải thoát chúng sinh giữa loại đời hiểm ác
Mách chúng ta 4 tốt chiêu thoát ra khỏi khổ đau trong phòng PhậtBát Nhã chổ chính giữa Kinh có chữ dễ đọc dễ học tập thuộc để trì tụng hàng ngàyChú Dược Sư soi sáng trí tuệ, góp giải trừ thân lẫn trung tâm bệnh cực kì hiệu quảNgày Dược Vương người thương Tát sinh thần, nguyện bọn chúng sinh thân vai trung phong an định

Bạn bao gồm nghĩ phần catwalk này của team Phạm Hương nhìn xin xắn và thuyết phục hơn?

Bạn rất có thể chọn các mục. đánh giá của bạn sẽ được công khaiCó.4560 bình chọnKhông hề!3672 bình chọn