TÀI LIỆU LẬP TRÌNH C/C++ VÀ CÁC BƯỚC TỰ HỌC LẬP TRÌNH

Các tài liệu giải đáp C/C++ trên website o7planning công ty chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Chúng ta cần thiết đặt và thông số kỹ thuật Eclipse và môi trường xung quanh C/C++ trước lúc bắt đầu. Chúng ta có thể xem hướng dẫn tại:
C là ngôn ngữ ra đời trước, và là ngôn từ hướng thủ tục, nó tiện lợi được thực hiện và chạy trên các hệ điều hành. C++ thành lập sau mở rộng từ C nó mang vào định nghĩa lập trình phía đối tượng, C là gốc rễ của C++, và C++ không ra đời để sửa chữa C, những thư viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên khôn cùng nhiều.

Bạn đang xem: Tài liệu lập trình c/c++ và các bước tự học lập trình


Lập trình hướng giấy tờ thủ tục ở đây có nghĩa là: các file nguồn (Chứa code của bạn) sẽ chứa các hàm. Trong những lúc đó hướng đối tượng file nguồn chứa một class (lớp) cùng trong class gồm chứa những phương thức. Để call một thủ tục trong một class chúng ta cần tạo ra một đối tượng của class và sau đó gọi hàm thông qua đối tượng người dùng này, trong lúc đó với phía thủ tục chúng ta có thể gọi trực tiếp.
Trong tài liệu hướng dẫn này tôi đã hương dẫn bạn làm việc trên C. Còn C++ sẽ được đề cập tới trong một tư liệu khác.
Nếu bạn làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mở Eclipse với quyền Administrator, tất cả một trắc trở là Eclipse không in các message ra màn hình Console vào trường đúng theo chạy ở cơ chế thông thường.
*

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta lập trình C (C++ sẽ trả lời trong tài liệu khác). Mặc dù project mà bọn họ tạo ra tại đây là C++, nhưng họ chỉ sử dụng những tủ sách của C.
*

*

*

*

Project đã được chế tác ra, thực tế mã (code) của ví dụ HelloWorld này còn có mã C++. Tuy nhiên chưa rất cần được quan trọng điểm tới nó.
Tiếp theo bạn cần phải cấu hình để hoàn toàn có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, việc này siêu quan trọng.
Khi một chương trình C được chạy nó vẫn tìm hàm main() nhằm thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của lấy ví dụ như HelloWorld nói trên.Một chương trình C bao gồm thể có nhiều file nguồn, mỗi tệp tin nguồn rất có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ cho phép duy duy nhất một hàm main() trên tổng thể Project của bạn.
Trên kia các bạn vừa tạo nên một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó gồm một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo nên một tệp tin khác để thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và có hàm main() bạn cần đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên khác nhằm nó ko xung bỗng và các bạn có project thể biên dịch được, sau đó có thể thực hành những gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Chú ý: Hãy thay tên hàm main của file nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vày một project của C chỉ cho phép một hàm main trên toàn thể Project.


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#includeint main() // printf là 1 trong hàm của thư viện stdio.h// Đây là một trong hàm nhằm in ra màn hình Console một chiếc chữ.// là ký kết tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông báo ứng dụng đang kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài ba chú ý: Có một số hàm trong thư viện conio.h của C dường như không được cung ứng trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là 1 trong những hàm tạm ngưng chương trình chờ tính đến khi người dùng gõ một ký tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy tiếp. Vị vậy trong gợi ý này tôi cố gắng không sử dụng các hàm như vậy trong số ví dụ.


#includeint main() // Làm gì đấy tại đây ....// Dừng chương trình tại đây,// chờ tính đến khi người dùng gõ một ký tự ngẫu nhiên mới liên tục chạy.// (Hàm này không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm gì đấy tiếp tại đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 lớn 127 or 0 khổng lồ 255%c
unsigned char1 byte0 to lớn 255%c
signed char1 byte-128 to 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 khổng lồ 32,767 or -2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 to 65,535 or 0 lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 to lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 khổng lồ 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu lại trữTập giá bán trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 khổng lồ 3.4E+386 địa chỉ sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 to 1.7E+30815 địa chỉ sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 to 1.1E+493219 địa chỉ sau thật phân

// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include // Khai báo sử dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte cần thiết để lưu trữ kiểu tài liệu này.printf("Storage size for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá bán trị nhỏ nhất của mẫu mã float.// Hằng số này được quan niệm trong tủ sách float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn nhất của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được khái niệm trong tủ sách float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được quan niệm trong tủ sách float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// để ý rằng đã chỉ có tương đối nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// công tác kiểm tra điều kiện từ trên xuống dưới.// Khi bắt gặp một đk đúng khối lệnh trên đó sẽ tiến hành chạy,// và công tác không kiểm tra tiếp các điều kiện còn lại....// Nếu đk 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đấy khi điều kiện 1 đúng.// trái lại nếu đk 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm nào đấy khi đk 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// ngược lại nếu đk N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đấy khi điều kiện N đúng// (Các đk ở bên trên sai).// những trường hợp còn lại.else // Làm gì đó ở đây.
// Khai báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số thay mặt đại diện cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi áp dụng printf không in ra tức thì lập tức thông tin của bạn.// áp dụng fflush(stdout) nhằm in thông tin ra screen Console ngay lập tức lập tức.// Chú ý: stdout là 1 trong những biến của luồng (stream) ghi ra màn hình Console// (Nó được định nghĩa trong tủ sách stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf vẫn đợi chúng ta gõ vào trong 1 đoạn văn bạn dạng từ bàn phím// (Và thừa nhận Enter để hoàn thành).// Nó sẽ quét lấy một vài (Chỉ định bởi tham số %d)// cùng gán vào biến đổi age.scanf("%d", &age);// chất vấn nếu age nhỏ tuổi hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// thực hiện switch để chất vấn một cực hiếm của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm gì đấy ở đây, nếu giá trị của đổi thay == value1break;case value2:// Làm gì đó ở đây, nếu giá trị của biến == value2break;default:// có tác dụng điều gì đó tại đây// nếu cực hiếm của thay đổi không thuộc những giá trị liệt kê sinh hoạt trên.break;
#include int main() // Đề nghị bạn dùng chọn một lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a trò chơi ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một đổi thay "option".int option;// Hàm scanf sẽ đợi chúng ta gõ vào một trong những đoạn text trường đoản cú bàn phím// (Và nhận enter để hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một trong những (Chỉ định bởi vì tham số %d)// đưa thành số tự nhiên và thoải mái (integer) với gán vào đổi thay option.scanf("%d", &option);// kiểm soát giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose khổng lồ play the game ");break;case 2:printf("You choose lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose to shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vụ việc bạn đưa ra câu lệnh break trong trường vừa lòng này có ý nghĩa gì?.break vào trường thích hợp này nói với công tác rằng thoát ra khỏi switch. Vào trường hợp các bạn không sử dụng break câu lịch trình sẽ liên tục thực hiện các khối lệnh vào 'case' ở bên dưới (hoặc cả default) cho tới khi nó bắt gặp break, bao gồm cả giá trị của thay đổi trong ngôi trường hợp đó khác với mức giá trị vào 'case'.
#include int main() // Khai báo trở thành option với gán cực hiếm 3 mang lại nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// soát sổ giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to lớn do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng để chạy tái diễn một khối lệnh. Nó có tác dụng chương trình của bạn thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh những lần, đó là một trong những nhiệm vụ cơ phiên bản trong lập trình.

Xem thêm: Bật Mí 10+ Cách Trị Tàn Nhang Hiệu Quả Tại Nhà, Bạn Thử Chưa?


// variable_initialization: Khởi chế tạo một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá bán trị new cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // các code cần thực hiện khi đk còn đúng.