MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT 2021

Khi cài bất động sản như Nhà phố – Đất và thông thường cư thì đầu tiên bọn họ phải thỏa thuận đặt cọc để xác nhận cam kết giao thương mua bán và giá bán tài sản. Nhưng tất cả nhiều người ko nắm được mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất này còn có những điều khoản ràng buộc làm sao phù hợp và đúng mực nhất cho mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua và bên bán.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất 2021

Chính bởi thế mà hôm nay, baocantho.net xin gửi đến quý người tiêu dùng BĐS các điều khoản cơ bản trong hợp đồng đặt cọc. Quý khách hàng có thể Download tệp tin Word mẫu hợp đồng đặt cọc giao thương nhà đất mới nhất 2021tại đây


*
Mẫu hợp đồng Đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại chống Công chứng số .…. Thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ko kể trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng với Phòng Công chứng), công ty chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. Cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký kết tạm trú):………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hoặc gồm thể chọn một trong các chủ thể sau:

Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. Cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. Cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp vợ chồng bao gồm hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Chủ thể là hộ gia đình:

Họ cùng tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số:…………………. Cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số:…………………. Cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

* vào trường hợp những chủ thể nêu trên tất cả đại diện thì ghi:

Họ với tên người đại diện:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số:…………………. Cấp ngày……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:……………….. Ngày…………. Mon …………. Năm………………………………………………….

do ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………. Ngày……… mon ……. Năm………………………………………………………………..

do ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Họ với tên người đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………….. …………………………. ……………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. Cấp ngày…………….. …………… ……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là mặt B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết kết Hợp đồng đặt cọc với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể những chi tiết về tài sản đặt cọc

………………………………..

ĐIỀU 2:THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………

ĐIỀU 3:MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của những bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

…………………………………………………

ĐIỀU 4:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có những nghĩa vụ sau đây:a) Giao tài sản đặt cọc cho mặt B theo đúng thỏa thuận;b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu mặt A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì bên A bị mất tài sản đặt cọc;c) các thỏa thuận không giống …Bên A có những quyền sau đây:a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ mặt B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho mặt B vào trường hợp hai bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc với một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp bao gồm thỏa thuận khác) trong trường hợp bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);c) các thỏa thuận không giống …

ĐIỀU 5:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có những nghĩa vụ sau đây:a) Trả lại tài sản đặt cọc cho bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Trả lại tài sản đặt cọc cùng một khoản tiền tương đương giá chỉ trị tài sản đặt cọc cho bên A (trừ trường hợp gồm thỏa thuận khác) trong trường hợp bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);c) những thỏa thuận khác …Bên B có những quyền sau đây:a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu mặt A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được).b) các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6:VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ giá thành công chứng hợp đồng này do mặt …… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7:PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực hiện Hợp đồng nhưng phát sinh tranh chấp, những bên cùng cả nhà thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko giải quyết được, thì một trong phía 2 bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8:CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc xay buộc;Thực hiện đúng cùng đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;Các cam đoan khác…

ĐIỀU 9:ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp luật của việc giao kết Hợp đồng này;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng và cam kết vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;

Hoặc gồm thể chọn một trong những trường hợp sau đây:

Hai mặt đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng và ký kết vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng với ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

– phía hai bên đã nghe người có tác dụng chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

Bên A bên B

(ký, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. Mon .…. Năm .…..(bằng chữ.………………………………………………)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm cho việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ko kể giờ có tác dụng việc, thì ghi thêm giờ, phút cùng cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại phòng Công chứng số .…. Thành phố Hồ Chí Minh.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện bên cạnh trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên chống Công chứng số … thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

– Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa mặt A là .……………….…… và bên B là …………………………………. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các phía bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức buôn bản hội;

– các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng cùng đã cam kết vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;

Hoặc gồm thể chọn một trong số trường hợp sau đây:

Các mặt giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã cam kết vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe người có tác dụng chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký kết và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;

Hợp đồng này được lập thành .……….. Bản chủ yếu (mỗi bản bao gồm gồm …… tờ, ……trang), cấp cho:

+ mặt A .….. Bản chính;

+ bên B .….. Bản chính;

+ Lưu tại phòng Công chứng một bản chính.

Xem thêm: Bóng Đá Việt Nam Trực Tiếp Hôm Nay 26/2, Lịch Thi Đấu, Trực Tiếp V

Số công chứng .……………………. , quyển số .……….. TP/CC- .….