Viagra là thu&#7889c gì?-Thu&#7889c Vigara (là m&#7897t bi&#7879t d&#432&#7907c n&#7893i ti&#7871ng v&#7899ich&#7913c n&#259ng&#273i&#7873u tr&#7883 r&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ngvàr&#7889i lo&#7841n xu&#7845t tinh nêncòn g&#7885i làthu&#7889c c&#432&#7901ng d&#432&#417ng, thu&#7889c t&#259ng c&#432&#7901ng sinh lý nam gi&#7899i…&#273ây chính làbi&#7879t d&#432&#7907c g&#7889c c&#7911a ho&#7841t ch&#7845t sildenafilcó th&#7875&#7913c ch&#7871 m&#7897t enzyme thúc &#273&#7849y s&#7921 thoái hóa cGMP, &#273i&#7873u hòa l&#432u l&#432&#7907ng máutrongd&#432&#417ng v&#7853t. D&#7841ng bào ch&#7871 c&#7911a thu&#7889c này là viên nén bao phim.

Đang xem: Thuốc viagra mua thuốc viagra Ở Đâu, thuốc viagra 50mg

1. Thành ph&#7847n c&#7911a thu&#7889c Viagra 50mg:

Thành ph&#7847n chínhcó trong thu&#7889cViagra 50mgc&#7843i thi&#7879nsinh lý phái m&#7841nh là Sildenafil Citratecó tác d&#7909ngnâng cao hàm l&#432&#7907ng men Gmpc giúp các quý ông t&#259ngc&#7843m giách&#432ng ph&#7845n và kéo dài th&#7901i gian khi quan h&#7879.

Ngoài ra trong thu&#7889c viagra 50mg,còn có s&#7921 góp m&#7863t c&#7911a các ho&#7841t ch&#7845t khác nh&#432 Cellulose vi tinh th&#7875, natri croscarmellose, magie stearate, lactose, canxi photphat dibasic khan…

*

( Thu&#7889c Viagra 50mg – Hình minh h&#7885a)

2. Thu&#7889c viagra có tác d&#7909ng gì?

R&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ng.

3. &#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c Viagra 50mg

Thu&#7889c Viagra &#273&#432&#7907c ch&#7881 &#273&#7883nhdùngcho các&#273&#7889i t&#432&#7907nglà nam gi&#7899i, trên 18 tu&#7893i, g&#7863pcác v&#7845n &#273&#7873v&#7873 sinh lý nh&#432 b&#7879nh r&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ng, khônggi&#7919 &#273&#432&#7907ctìnhtr&#7841ngc&#432&#417ng c&#7913ng, xu&#7845t tinh s&#7899m…

Chú ý,m&#7897t s&#7889tr&#432&#7901ng h&#7907pkhông &#273&#432&#7907cs&#7917 d&#7909ngthu&#7889c viagra này bao g&#7891m:

Ng&#432&#7901i d&#432&#7899i 18 tu&#7893ikhông nêns&#7917 d&#7909ng viagra 50mgb&#7903i vì &#273i&#7873u nàycó th&#7875tác &#273&#7897ng &#273&#7871nquá trìnhhoàn thànhc&#417 quansinh d&#7909c.

Ph&#7909 n&#7919 khôngdùngthu&#7889c Viagra.

Khôngdùngv&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7883 m&#7851n c&#7843m v&#7899i Sildenafil ho&#7863c b&#7845t c&#7913 thành ph&#7847n nào c&#7911a thu&#7889c.

Th&#7853n tr&#7885ng v&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i &#273angs&#7917 d&#7909ngcác ki&#7875uthu&#7889c có ch&#7913a nitrat nh&#432 Nitroglycerin,các lo&#7841ithu&#7889c kích thích guanylate cyclase…

4. Li&#7873u dùng Viagra 50mg

Li&#7873u l&#432&#7907ngs&#7917 d&#7909ng thu&#7889cViagra 50mgs&#7869có s&#7921khác bi&#7871ttùy thu&#7897c theot&#7915ng&#273&#7889i t&#432&#7907ngnh&#7845t &#273&#7883nhnh&#432 sau:

Li&#7873u thông th&#432&#7901ng: Li&#7873uban &#273&#7847us&#7917 d&#7909ng50mg/1 l&#7847n/ngày. Li&#7873u duy trì dao &#273&#7897ng trong kho&#7843ng 25 – 50mg/1 l&#7847n/ngày. Phái m&#7841nh nêns&#7917 d&#7909ng1 gi&#7901 tr&#432&#7899c khi quan h&#7879 &#273&#7875d&#7877 dàngcó &#273&#432&#7907ckhoái c&#7843m trong chuy&#7879n ch&#259n g&#7889i. V&#7899i tr&#432&#7901ng h&#7907png&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ngb&#7883 suy th&#7853n n&#7863ng, li&#7873udùngkhuy&#7871n cáo kho&#7843ng 25mg/1 l&#7847n/ngày. V&#7899i tr&#432&#7901ng h&#7907p suy th&#7853n nh&#7865 ho&#7863c trung bình thì v&#7851ns&#7917 d&#7909ngli&#7873uth&#432&#7901ng th&#432&#7901ng. V&#7899i b&#7879nh nhân m&#7855c suy gan ch&#7881 nêndùng25mg/1 l&#7847n/ngày, nêndùngtr&#432&#7899c khi quan h&#7879 kho&#7843ng 1 ti&#7871ng.

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Galaxy Tân Bình, Galaxy Cinema

*

M&#7897t vàitác d&#7909ng ph&#7909 có th&#7875 g&#7863p ph&#7843i khi nam gi&#7899i thu&#7889c Viagra bao g&#7891m:

Ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng Viagra x&#7843y racác tri&#7879u ch&#7913ng &#273au &#273&#7847u, chóng m&#7863t, ù tai, ng&#7841t m&#361i, ch&#7843y n&#432&#7899c m&#361i… B&#7883 &#273au b&#7909ng, &#273au c&#417, &#273au l&#432ng, s&#432ng tay, chân. Th&#432&#7901ng xuyên b&#7883 m&#7845t ng&#7911, r&#7889i lo&#7841n gi&#7845c ng&#7911, c&#417 th&#7875 m&#7879t m&#7887i, th&#7883 l&#7921c suy gi&#7843m. Nam gi&#7899i b&#7883 bu&#7891n nôn, m&#7891 hôi ti&#7871t nhi&#7873u, khó th&#7903 ho&#7863c th&#7853m chí b&#7883 co gi&#7853t. D&#432&#417ng v&#7853t b&#7883 c&#432&#417ng c&#7913ng kéo dài gâyc&#7843m giác&#273au nh&#7913c, d&#7919 d&#7897i.

Khi th&#7845yxu&#7845t hi&#7879ncác&#273&#7863c &#273i&#7875mtrên khi dùng thu&#7889c viagra, nam gi&#7899i c&#7847n d&#7915ng vi&#7879cs&#7917 d&#7909ngthu&#7889c và &#273&#7871n ngay các c&#417 s&#7903 y t&#7871 &#273&#7875ki&#7875m tra.

7. T&#432&#417ng tác thu&#7889c Viagra

Khôngdùngho&#7863c th&#7853n tr&#7885ng khidùng thu&#7889c Viagra v&#7899i thu&#7889c ch&#7913a Nitrates, kích thích GC (Guanylate Cyclase stimulator), và các thu&#7889c huy&#7871t áp nh&#432 thu&#7889c ch&#7865n alphacó công d&#7909ngkéo dài dor&#7911i rot&#7909t huy&#7871t áp. Do Viagra &#273&#432&#7907c chuy&#7875n hoá qua gan, s&#7921 chuy&#7875n hoá có th&#7875 b&#7883&#7843nh h&#432&#7903ngb&#7903i thu&#7889c &#7913c ch&#7871 enzyme CYP3A4 nh&#432m&#7897t vàilo&#7841i thu&#7889c kháng n&#7845m.m&#7897t vàilo&#7841i th&#7921c ph&#7849mcông d&#7909ngc&#361ng có th&#7875 t&#432&#417ng tác v&#7899i Viagra. U&#7889ng r&#432&#7907u bia th&#432&#7901ng không làm gi&#7843m&#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 t&#7889tc&#7911a thu&#7889ctuy nhiêns&#7869th&#7921c hi&#7879n công vi&#7879cc&#432&#417ng c&#7913ngs&#7869 khó kh&#259nh&#417n.Nên tham kh&#7843o thêmý ki&#7871n D&#432&#7907c s&#297 &#273&#7875 bi&#7871t các thu&#7889c b&#7841n &#273angs&#7917 d&#7909ngcó tác &#273&#7897ng&#273&#7871n Viagra hay không.

8. Không &#273áp &#7913ng v&#7899i thu&#7889c

Ít nh&#7845t 2/3 nam gi&#7899ic&#7843i thi&#7879nhi&#7879n tr&#7841ngc&#432&#417ng c&#7913ngm&#7897t khis&#7917 d&#7909ngViagra,tuy v&#7853ykhông ph&#7843i tr&#432&#7901ng h&#7907p nàoc&#361ng gi&#7889ng nh&#432v&#7853y.n&#7871u nh&#432dùng thu&#7889c Viagrakhông có&#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 t&#7889t, c&#7847n lo&#7841i tr&#7915 cácnguyên nhânsinh lý khác nh&#432 thi&#7871u h&#7909tc&#7843m xúc, &#273&#7907i quá lâu, ho&#7863c li&#7873u ch&#432a &#273&#7911. M&#7897t vàilo&#7841i thu&#7889c có th&#7875gây &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n r&#7889ilo&#7841n c&#432&#417ng c&#7913ng, gi&#7843m hammu&#7889nnh&#432thu&#7889c tr&#7847m c&#7843mSSRI, thu&#7889c huy&#7871t áp, thu&#7889c kháng histamines, thu&#7889c ch&#7919a ti&#7873n li&#7879t tuy&#7871t, vv.

Tr&#432&#7901ng h&#7907p không &#273áp &#7913ng v&#7899i Viagra có th&#7875 th&#7917 sang các thu&#7889c khác nh&#432 Cialis (tadalafil), Spedra (avanafil), Levitra (vardenafil) – là nh&#7919ng thu&#7889ccông vi&#7879cv&#7899i c&#417 ch&#7871t&#432&#417ng t&#7921 nh&#432Viagra, ho&#7863c Alprostadil -công vi&#7879cv&#7899i c&#417 ch&#7871 nh&#432 hormone nam thay th&#7871.m&#7897t s&#7889li&#7879u pháp &#273i&#7873u tr&#7883 thay th&#7871 khôngs&#7917 d&#7909ngthu&#7889c bao g&#7891m: b&#417m chân không, li&#7879u pháp tâm lý v&#7899ing&#432&#7901i có chuyên môntình d&#7909c c&#7845y d&#432&#417ng v&#7853t, t&#7853p c&#417 t&#7847ng pelvic (pelvic floor muscle exercise).

9. Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a Viagra 50mg

Quá m&#7851n v&#7899i thành ph&#7847n thu&#7889c. &#272ang dùng nitrit.

Xem thêm: Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Em Bé Thông Minh, Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Em Bé Thông Minh

10. Th&#7853n Tr&#7885ng khi dùng thu&#7889c Viagra 50mg

B&#7879nh nhân có các bi&#7871n d&#7841ng v&#7873 gi&#7843i ph&#7851u d&#432&#417ng v&#7853t, loét &#273&#432&#7901ng tiêu hóa, b&#7879nh tim m&#7841ch (suy tim, HA th&#7845p…), b&#7879nh viêm võng m&#7841c s&#7855c t&#7889 có r&#7889i lo&#7841n v&#7873 gen phosphodiesterase, có b&#7879nh lý d&#7877 gây c&#432&#417ng &#273au d&#432&#417ng v&#7853t. Lái xe/v&#7853n hành máy móc. Không dùng cho tr&#7867 em

S&#7843n xu&#7845t b&#7903i: Pfizer Australia Ply Ltd

DNNK: Công ty c&#7893 ph&#7847n d&#432&#7907c li&#7879u TW2

S&#272K: VN – 17542 – 13

Xin l&#432u ý: &#272ây là thu&#7889c kê &#273&#417n, b&#7879nh nhân không &#273&#432&#7907c t&#7921 ý mua và s&#7917 d&#7909ng mà ph&#7843i tuân theo ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a bác s&#297. Nh&#7919ng thông tin v&#7873 thu&#7889c này ch&#7881 dành cho nhân viên y t&#7871 H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t tham kh&#7843o. Thu&#7889c không &#273&#432&#7907c bán tr&#7921c tuy&#7871n, b&#7879nh nhân mu&#7889n mua xin mang theo toa thu&#7889c &#273&#7871n tr&#7921c ti&#7871p Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t &#273&#7875 mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *