Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Tỉnh Đồng Nai

*
*

*

*


*
*
*
*

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh đồng nai


Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở:

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn cá nhân, tổ chức về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng báo cáo về tình hình hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng khi cần thiết.

5. Yêu cầu doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng và các loại hình khác tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng) theo quy định của Luật Hợp tác xã.

7. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

8. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

9. Cung cấp thông tin về doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng và các loại hình khác trong phạm vi địa phương quản lý cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của người thành lập doanh nghiệp theo nội dung Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

11. Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã.

12. Trực tiếp điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của UBND tỉnh.

13. Tổ chức thu, nộp, quản lý phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

14. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kinh doanh, đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

15. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng quy định.

16. Tham mưu Ban Giám đốc Sở xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để Ban Giám đốc Sở xem xét, ban hành hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

17. Tham mưu Ban Giám đốc Sở trong công tác thực hiện cải cách hành chính về đăng ký kinh doanh, thường xuyên rà soát các quy định không còn phù hợp hoặc bổ sung các quy định mới về đăng ký kinh doanh để tham mưu cho Ban Giám đốc Sở kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

18. Tham mưu xử lý các hồ sơ lấy ý kiến cấp thẻ APEC của các doanh nghiệp.

19. Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Phòng Đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bật Chế Độ Theo Dõi Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Hướng Dẫn Mở Nút “Theo Dõi” Trên Facebook

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

21. Tổ chức và hoạt động của phòng Đăng ký kinh doanh do Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.​