Câu hỏi của cao thảo ngân

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Câu hỏi của cao thảo ngân

*

hien ni tong so tuoi cua nhì anh em la 24 tuoi.biet rang Lúc tuoi em bang tuoi anh hien ni thi tuoi anh gap1,5 lan tuoi em Khi do tinh tuoi moi nguoi hien nay


*

Theo đề bài xích, lúc đó tuổi anh vội vàng 1,5 lần tuổianh bây giờ tốt tuổi em lúc đó

Chia tuổi anh bây giờ thành 2 phần đều nhau thì tuổi anh lúc đó là 3 phần như thế.

do vậy tuổi anh sẽ tăng lên một trong những phần do vậytuổi em cũng tăng thêm một trong những phần nhỏng thếcần hiện nay tuổi anh là 2 phần và tuổi em là một phần

Tổng số phần cân nhau là

2+1=3 phần

Giá trị một phần tuyệt tuổi em bây chừ là

24:3=8 tuổi

Tuổi anh hiện giờ là

24-8=16 tuổi


*

tuoi em hien nay gap bon lan tuoi em Lúc tuoi anh bang tuoi em hien ni . Den lúc tuoi em bang tuoi anh hien ni thi tong so tuoi cua nhì bạn bè la 51 tuoi . Tinh tuoi cua moi nguoi hien nay


Tuoi em hien nay gap 4 lan tuoi cua em khi tuoi anh bang tuoi em hien ni. Den khi tuoi em bang tuoi anh hien ni thi tong so tuoi hai đồng đội la 51 tuoi. Tinc so tuoi moi nguoi hien nay.


Tuoi em hien nay gap 4 lan tuoi cua em lúc tuoi anh bang tuoi em hien nay. Den lúc tuoi em bang tuoi anh hien nay thi tong so tuoi nhị đồng đội la 51 tuoi. Tinch so tuoi moi nguoi hien ni.


hien nay tong so tuoi cua anh va em la 26 tuoi khi tuoi anh bang tuoi em hien ni thi tong so tuoi cua nhì anh em la 18 tuoi tinc tuoi moi nguoi hien nay


tuoi anh hien ni gap 3 lan tuoi em truoc cơ , luc tuoi anh bang tuoi em hien ni . Khi tuoi em bang tuoi anh hien nay thi tong so tuoi cua ca 2 bằng hữu la 28 . Tinh tuoi moi nguoi hien ni ?


tuoi cua em hien ni gap 4 lan tuoi em Khi tuoi anh bang tuoi em hien ni den Khi tuoi em bang tuoi anh hien ni thi tong so tuoi cua 2 bằng hữu la 51 tuoi tinc tuoi cua moi nguoi


tuoi anh hien ni gap 3 lan tuoi em truoc kia ,luc tuoi anh bang em hien ni . Lúc tuoi em bang anh hien nay thi tong so tuoi cua 2 bạn bè la 28 . Tinh tuoi moi nguoi ?


Xem thêm: Hành Tinh Nhỏ Nhất Trong Hệ Mặt Trời Theo Kích Cỡ, Bí Ẩn Hành Tinh Nhỏ Nhất Hệ Mặt Trời

tuoi anh hien nay gap 3 lan tuoi em truoc kia , luc tuoi anh bang tuoi em hien ni . lúc tuoi em bang tuoi anh hien nay thi tong so tuoi cua 2 anh em la 28 .Tinch tuoi moi nguoi hien nay


tuoi em hien nay gap 4 lan lúc tuoi anh bang tuoi em hien ni den Lúc tuoi em bang tuoi anh hien ni thi tong so tuoi cua nhì bằng hữu la 51 tinh tuoi moi ngoui hien nay