Từ đa nghĩa trong tiếng anh

Từ đa nghĩa trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những từ có không ít hơn một nghĩa trong sử dụng, hoàn toàn có thể là bởi vì từ kia thuộc nhiều nhiều loại từ khác nhau, cũng có thể do trong quá trình sử dụng khiến cho nhiều nghĩa. Dưới đây là một số từ đa nghĩa trong giờ đồng hồ Anh cơ mà baocantho.net sẽ tổng vừa lòng được.

Bạn đang xem: Từ đa nghĩa trong tiếng anh


1. Vậy nào là từ đa nghĩa?

Từ nhiều nghĩa là một trong từ có tương đối nhiều hơn một nghĩa trong sử dụng. Tuỳ vào từng văn cảnh và trường hợp mà từ giờ đồng hồ Anh đó bao gồm nghĩa khác biệt và phương pháp phát âm không giống nhau.


*
Thế nào là từ đa nghĩa?

Chính bởi vì thế, trong quy trình học tập, các bạn nên cẩn trọng khi tra ngữ nghĩa của các từ mới, đặc biệt là để ý vào lấy ví dụ như trong từ bỏ điển để nhận ra từ đó còn tồn tại những nghĩa nào không giống không nhé.

2. Các từ nhiều nghĩa thường gặp trong tiếng Anh

1. Address

Noun (UK /əˈdres/ US /ˈæd.res/): add (trong thành phố hoặc email, bưu điện)

Ví dụ minh hoạ:

I can give you the address of a good attorney

(Tôi có thể cho bạn địa chỉ của 1 nguyên lý sư giỏi)

Noun: a formal speechVerb: (UK /əˈdres/ US /əˈdres/): khuyễn mãi giảm giá with: giải quyết

Ví dụ minh hoạ:

We’ll address that question at the next meeting

(Chúng tôi vẫn giải quyết câu hỏi đó vào kỳ họp tới)

Verb: speak or write khổng lồ someone.

Ví dụ minh hoạ:

That letter was addressed khổng lồ me.

(Bức thư đó được viết đến tôi)

2. Advocate

Noun(/ˈæd.və.kət/): hiện tượng sư, người bảo đảm an toàn người khác trước đây tòa. Hoặc người công khai đứng ra bảo đảm an toàn ai hoặc 1 ý kiến nào đó.Verb (/ˈæd•vəˌkeɪt/): bảo đảm an toàn ý kiến

Ví dụ minh hoạ:

The organization advocates for human rights

(Tổ chức này bảo đảm an toàn cho quyền nhỏ người)

3. Alternate

Noun (/ˈɒl.tə.nət/): vật, tín đồ thay thếAdjective (/ɒlˈtɜː.nət/): lần lượt, xen kẽ)

Ví dụ minh hoạ:

A dessert with alternate layers of chocolate và cream.

(Món tráng miệng với tương đối nhiều lớp chocolate và kem xen kẹt nhau)

Verb (/ˈɒl.tə.neɪt/): biến đổi luân phiên

Ví dụ minh hoạ:

She alternated between cheerfulness và deep despair.

(Cô ấy liên tục luân phiên thay đổi giữa tinh thần vui vẻ với trầm tư, đau đớn sâu sắc)

4. Battery /ˈbæt̬.ɚ.i/

Noun: pin sạc (thiết bị hỗ trợ năng lượng cho một số thứ móc)
*
Từ đa nghĩa Battery

Noun: số lượng lớn

Ví dụ: In the kitchen an impressive battery of stainless steel utensils hangs on the wall.

Noun: cuộc/vụ tấn côngAdjective: liên quan đến cách thức sản xuất (gia cầm) với số lượng lớn (sản xuất công nghiệp)

Ví dụ: battery farming

5. Capture /ˈkæp.tʃɚ/

Noun, verb: bắt giữ = catch/catching

Ví dụ: The two soldiers somehow managed to lớn avoid capture

Verb: chụp lại, ghi lại = record

Ví dụ: The robbery was captured on police đoạn phim cameras.

Verb: khiến hứng thú

Ví dụ: The American drive lớn land a man on the Moon captured the imagination/ attention of the whole world.

6. Certain /ˈsɜː.tən/

Adjective: chắc chắn chắnAdjective: (người/vật) cụ thể nhất định

Ví dụ minh hoạ:

I like modern art khổng lồ a certain extent/degree.

(Tôi mê thích nghệ thuật tân tiến ở 1 nấc độ tuyệt nhất định).

Determiner: một vài

Ví dụ minh hoạ: Certain members of the audience may disagree with what I’m about khổng lồ say.

7. Chest /tʃest/

Noun: phần ngực (của cơ thể)

Ví dụ: Her heart was pounding in her chest.

Noun: rương, vỏ hộp to (để đựng thiết bị vật)

Ví dụ: In our family, we should have a medicine chest.

8. Conduct

Verb /kənˈdʌkt/: thực hiện

Ví dụ: We are conducting a survey of consumer attitudes towards organic food.

Verb (/kənˈdʌkt/): thể hiện, cư xử

lấy một ví dụ minh hoạ:

You should conduct yourself politely at the meeting.

(Bạn buộc phải cư xử lịch sự ở buổi họp này)

Verb (/kənˈdʌkt/): dẫn đường/ áp giải

Ví dụ minh hoạ:

The protesters were conducted from the courtroom by two police fficers.

(Những người biểu tình được áp điệu đến phòng xử án vì 2 sỹ quan tiền cảnh sát).

Noun (/ˈkɒn.dʌkt/:) hành vi

9. Display /dɪˈspleɪ/

Verb: trưng bàyNoun: sự trưng bày, phần trình diễn

Ví dụ minh hoạ: firework display: màn biểu diễn pháo hoa.

10. Drop /drɒp/

Noun: giọt (nước)

Ví dụ minh hoạ: A single drop of blood splashed onto the floor.

Noun, verb: giảm

Ví dụ minh hoạ: The water cấp độ in the flooded region has finally begun lớn drop

Verb: rơi, rụng

Ví dụ: The apples are beginning lớn drop from the trees.

Verb: tự bỏ, ngưng

Ví dụ: He’s been dropped from the team because of injury.

11. Duck /dʌk/

Noun: con vịt

Ví dụ: Every afternoon they went to the park lớn feed the duck

Động từ: né, kiêng khỏi cái gì đó

Ví dụ: He had to duck as he came through the door.

12. Effect /ɪˈfekt/

Noun: hệ quả, tác động

lấy ví dụ như minh hoạ: My parents’ divorce had a bigeffecton me.

Verb: tác động lên cái gì đấy để đã đạt được kết quả

lấy ví dụ như minh hoạ: Many parents lack confidence in their ability lớn effect change in their children’s behavior.

13. Engage

Verb: thuê, mướn ai đó = employ

Ví dụ minh hoạ:

I have engaged a secretary to deal with all my paperwork.

(Tôi đã thuê thư cam kết để giải quyết và xử lý tất cả mớ tài liệu của tôi)

Verb: tạo hứng thú

ví dụ minh hoạ:

The debate about food safety has engaged the whole nation.

(Cuộc tranh biện về bình an thực phẩm đã gây hứng thú cho tất cả quốc gia)

Verb: liên quan, liên đới (engage with)

14. Fan

Noun: bạn hâm mộ

ví dụ minh hoạ: He’s a big fan of Elvis Presley.

Noun, verb: cái quạt, quạt

lấy ví dụ như minh hoạ: He is turning on the electric fan.

15. Fall


*
Từ nhiều nghĩa Fall
Noun: mùa thuVerb: rơi, rụng, téVerb: giảm = drop

16. Fortune /ˈfɔː.tʃuːn/

Noun: vận may

Ví dụ: The family’s fortunes changed overnight.(Vận may của mái ấm gia đình đó đổi khác trong 1 đêm)

Noun: gia tài/chỉ sự những tiền

ví dụ minh hoạ:

He was still young when he gained both fame and fortune.

(Anh ấy vẫn tồn tại trẻ khi anh ấy bao gồm cả danh tiếnh với sự giàu có)

17. Tệp tin /faɪl/

Noun: hồ nước sơ, thư mục (máy tính)

ví dụ minh hoạ: Every tệp tin on the same disk must have a different name.

Verb: lưu trữ hồ sơVerb: kiện

ví dụ như minh hoạ: The police filed charges against the two suspects.

18. Fine /faɪn/

Adjective: ổn, khỏe

lấy một ví dụ minh hoạ: If you want khổng lồ use cheese instead of chicken, that’s fine.

Noun: hình phân phát tiền

lấy ví dụ như minh hoạ: Offenders will be liable to lớn a heavy fine.

19. Firm /fɝːm/

Noun: văn phòng, doanh nghiệp nhỏ

Ví dụ minh hoạ: I’m working for a firm of accountants.

Adjective: rắn chắc

Ví dụ minh hoạ: These peaches are still firm.

20. House

Let’s have the buổi tiệc ngọt at my house.The museum is housed in the Old Court House.

21. Impact

The report assesses the impact of aids on the gay community.The company’s performance was impacted by the high value of the pound.

22. Intrigue

There was something about him that intrigued her.The young heroine steps into a web of intrigue in the academic world.

23. Lead

Verb /liːd/: dẫn đến, khiến raNoun /liːd/: sự dẫn đầu

ví dụ như minh hoạ: She took the lead in the second lap.

Noun /led: yếu tắc chì

ví dụ minh hoạ: Lead exposure can be harmful lớn everyone, especially young children and babies.

24. Live

Verb /lɪv/: sinh sống

ví dụ như minh hoạ: We used to live in London.

Adjective: sống động, phát song trực tiếp

lấy một ví dụ minh hoạ: The club has live music most nights.

25. Manifest /ˈmæn.ɪ.fest/

Verb: biểu thị

Ví dụ minh hoạ:

The workers chose to lớn manifest their dissatisfaction in a series of strikes.

(Công nhân chọn cách bộc lộ sự không hài lòng của mình bằng hàng loạt cuộc đình công).

Adjective: lộ liễu, dễ dấn thấy, rõ ràng

26. Match

Noun: que diêm

lấy một ví dụ minh hoạ: If you suspect a gas leak vì not strike a match or use electricity.

Noun: trận chiến (thể thao)Verb: trùng khớp

lấy ví dụ như minh hoạ: Her fingerprints match those found at the scene of the crime.

Verb: cân xứng với

27. Play

Verb: đùa đùa

Ví dụ minh hoạ: You’ll have khổng lồ play inside today.

Noun: trận đấu

Ví dụ minh hoạ: On the next play, Johnson ran 15 yards for a touchdown.

Noun: vở kịch

28. Point

Noun: quan điểm

lấy ví dụ minh hoạ: He’s just saying that lớn prove a point.


*
Từ đa nghĩa Point
Verb: chỉ ra, chỉ về

lấy một ví dụ minh hoạ: Everything seemed lớn point in one direction.

29. Produce

Verb (/prəˈdʒuːs/:) sản xuất

ví dụ minh hoạ: They were unable lớn produce any statistics lớn verify their claims.

Noun (/ˈprɒdʒ.uːs/): Nông sản

ví dụ minh hoạ: The shop sells only fresh local produce

30. Race /reɪs/

Verb, noun: đua, cuộc đua

Ví dụ minh hoạ: We race each other back khổng lồ the car.

Noun: chủng tộc

Ví dụ minh hoạ:

Discrimination on grounds of race will not be tolerated.

(Phân biệt đối xử dựa trên căn nguyên chủng tộc sẽ không được khoan dung)

31. Record

Noun (/ˈrek.ɔːd/) : phiên bản thu, bạn dạng ghi lạiNoun (/ˈrek.ɔːd/): hồ nước sơ

ví dụ như minh hoạ:

A person’s medical records are confidential

(Hồ sơ y tế của 1 người là tuyệt mật)

Verb (/rɪˈkɔːd/): thu lại, ghi lại

lấy ví dụ minh hoạ: We recorded their wedding on video.

32. Ring /rɪŋ/

Noun: nhẫn

lấy ví dụ như minh hoạ: What a beautiful ring!

Noun: vòng tròn

lấy một ví dụ minh hoạ: The children sat on the floor in a ring.

Verb: gọi điện

33. Sign /saɪn/

Noun: dấu hiệu

ví dụ như minh hoạ: Headaches may be a sign of stress.

Noun: hải dương hiệuVerb: cam kết tên

Ví dụ minh hoạ: You forgot lớn sign the cheque.

34. Spring /sprɪŋ/

Verb: mở ra thình lìnhNoun: con suốiNoun: mùa xuân

lấy ví dụ như minh hoạ: He was born in the spring of 1944.

35. Tie /taɪ/

Verb: trói, cột

lấy ví dụ như minh hoạ: He had khổng lồ tie her hands together.

Noun: cà vạt

Ví dụ minh hoạ: I wear a shirt and tie at work.

36. Tear

Verb (/ter/): xé

Ví dụ minh hoạ: I’ll tear the package open.

Noun (/tɪr/): nước mắt

lấy ví dụ minh hoạ: She left the room in tears.

37. Type /taɪp/

Noun: loại, kiểu

ví dụ minh hoạ: There are three main types of contracts.

Verb: tấn công máy

lấy một ví dụ minh hoạ: This letter will need lớn be typed again

38. Watch /wɑːtʃ/

Verb: xem, quan sát

Ví dụ minh hoạ: I like watching TV every night.

Noun: đồng hồ

Ví dụ minh hoạ: I glanced at my watch

39. Key

Nghĩa 1: Chìa khóa.

Ví dụ minh hoạ:

I think I have lost my keys.

(Tôi cho rằng tôi đã bị mất chìa khóa).

Nghĩa 2: Chỉ điều gì đó quan trọng để làm hoặc nhằm đạt được.

Ví dụ minh hoạ:

The key to learning English is practicing every day.

(Chìa khóa của bài toán học giờ Anh là rèn luyện mỗi ngày).

Nghĩa 3: Phím máy tấn công chữ hoặc đồ vật tính.

lấy ví dụ như minh hoạ:

I love typing without looking at the keys.

(Tôi ưng ý gõ cơ mà không bắt buộc nhìn vào những phím).

Nghĩa 4 được thực hiện như một tính từ, có nghĩa là cực kỳ quan lại trọng, chủ chốt.

Ví dụ minh hoạ:

He is a key worker in our company.

(Anh ấy là công nhân nhà chốt của khách hàng chúng tôi).

40. Water

Nghĩa 1: Nước.

Ví dụ minh hoạ:

I love drinking water in the morning.

(Tôi mê say uống nước vào buổi sáng).

Nghĩa 2: Tưới nước, đổ nước lên thiết bị gì đó; mang đến một con vật uống nước (động từ).

Xem thêm: Hai Cách Chặn Các Tin Nhắn Rác Trên Facebook Messenger, Cách Chặn Tin Rác Trên Facebook Mới Nhất 2020

Ví dụ minh hoạ:

Please, water my plants while I am in Spain.

(Làm ơn, hãy tưới cây của mình khi tôi sinh sống Tây Ban Nha).

Trên phía trên là 40 từ đa nghĩa mà chúng ta cần biết trong giờ đồng hồ Anh đã có baocantho.net tổng thích hợp được. Chúng ta còn biết phần lớn từ đa nghĩa nào không, hãy nhằm lại comment bên dưới nội dung bài viết để mọi tín đồ cùng học bài xích nhé!