XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Kế toán xác định kết quả kinh doanh bao gồm những công việc gì? Để làm tốt kế toán xác định kết quả kinh doanh phải nắm bắt được những nội dung gì?

Theo Kế Toán Hà Nội muốn làm tốt công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh thì Bạn phải hiểu được Kết quả kinh doanh là gì? Sau đó nắm được quy trình xác định kết quả kinh doanh, bao gồm: Công thức xác định kết quả kinh doanh; Tài khoản sử dụng khi xác định kết quả kinh doanh; Cách hạch toán kết quả kinh doanh.

Bạn đang xem: Xác định kết quả kinh doanh

Mời bạn cùng với Kế Toán Hà Nội nghiên cứu Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp theo thông tư 200 và thông tư 133. Chúng ta lần lượt đi vào quy trình xác định kết quả kinh doanh như sau:


*

Kế toán xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200 và thông tư 133.


1. Khái niệm về kết quả kinh doanh:

2. Cách xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh trong một Doanh nghiệp được cấu thành bởi Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính; Kết quả của hoạt động tài chính và kết quả của hoạt khác trong Doanh nghiệp. Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế TNDN hoặc lỗ)=Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh+Kết quả kinh doanh hoạt động tài chính+Kết quả kinh doanh hoạt động khác

Chúng ta cùng đi xác định các kết quả trên nhé.

2.1 Cách xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định trên kết quả về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (doanh thu thuần) với giá vốn hàng đã bán (của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ,dịch vụ,bất động sản đầu tư…), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Công thức xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong trường hợp DN áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh=Doanh thu thuần về bán hàngGiá vốn hàng bánChi phí bán hàngChi phí quản lý doanh nghiệp

Công thức xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong trường hợp DN áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh=Doanh thu thuần về bán hàngGiá vốn hàng bánChi phí bán hàng

Trong đó: 

a. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định như sau:
Doanh thu THUẦN về bán hàng và cung cấp dịch vụ=Doanh thu bán hàng và cung cấp dịchCác khoản giảm trừ doanh thu (bao gồm: Chiết khấu thương mại, Hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán)
b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (Theo chuẩn mực kế toán số 17 ­ Doanh thu và thu nhập khác).

 Mời các bạn xem cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, theo Thông tư 200 TẠI ĐÂY, theo Thông tư 133 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì giá vốn hàng bán còn bao gồm: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư…

 Mời các bạn xem cách hạch toán GIÁ VỐN hàng bán theo Thông tư 200 TẠI ĐÂY, theo Thông tư 133 TẠI ĐÂY

Mời các bạn tìm hiểu thêm các chỉ tiêu sau:
-Chi phí bán hàng:Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ.

(Mời các bạn xem cách hạch toán theo Thông tư 200 tại đây).

-Chi phí quản lý doanh nghiệp:Là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán.

(Mời các bạn xem cách hạch toán theo Thông tư 200 tại đây).

-Chi phí quản lý kinh doanhBao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Mời các bạn xem cách hạch toán theo Thông tư 133 tại đây).

-Chiết khấu thương mạiLà khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

(Mời các bạn xem cách hạch toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133 tại đây).

-Giảm giá hàng bánLà khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.

(Mời các bạn xem cách hạch toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133 tại đây).

-Hàng bán bị trả lại Hàng hóa bị khách hàng trả lại thường do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

(Mời các bạn xem cách hạch toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133 tại đây).

2.2. Cách xác định Kết quả kinh doanh hoạt động tài chính:

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động tài chính được xác định theo công thức sau:

Kết quả hoạt động tài chính=Doanh thu thuần hoạt động tài chínhChi phí hoạt động tài chính

2.3. Cách xác định Kết quả kinh doanh hoạt động khác:

Kết quả kinh doanh hoạt động khác trong doanh nghiệp là số chênh lệch giữa số thu nhập khác và chi phí khác. Kết quả kinh doanh hoạt động khác được xác định theo công thức sau:

Kết quả hoạt động khác=Thu nhập khácChi phí khác

Sau khi hiểu về cách xác định kết quả kinh doanh và biết cách xác định kết quả kinh doanh. Bây giờ chúng ta cùng đi vào Tài khoản sử dụng khi xác định kết quả kinh doanh; Cách hạch toán kết quả kinh doanh.

3. Phương pháp hạch toán kế toán kết quả kinh doanh:

Xác định tài khoản sử dựng để hạch toán là một trong những nội dụng quan trọng của Kế toán kết quả kinh doanh. Vậy tài khoản sử dụng đối với Kế toán kết quả kinh doanh bao gồm những tài khoản nào?

3.1. Tài khoản kế toán sử dụng trong Kế toán kết quả kinh doanh:

Theo thông tư 200 và thông tư 133 thì Tài khoản được dùng để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và  hoạt động khác của DN trong một kỳ hạch toán là Tài khoản 911 ” Xác định kết quả kinh doanh”: Nội dung, kết cấu phản ánh trên TK 911 như sau:

Bên Nợ

Bên Có

–Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;–Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;
– Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;– Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;
– Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;– Kết chuyển lỗ.
– Kết chuyển lãi.
Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
Ngoài ra để xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như:

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

– TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (mời các bạn xem tại đây);– TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (mời các bạn xem tại đây);
– TK 521 “ Các khoản giảm trừ doanh thu” (mời các bạn xem tại đây);– TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước “ (mời các bạn xem tại đây);
– TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước “ (mời các bạn xem tại đây);– Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” (mời các bạn xem tại đây);
– Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” (mời các bạn xem tại đây);– Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” (mời các bạn xem tại đây);
– Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” (mời các bạn xem tại đây);– Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” (mời các bạn xem tại đây)
– Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” (mời các bạn xem tại đây);– Tài khoản 711 “Thu nhập khác” (mời các bạn xem tại đây);
– Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” (mời các bạn xem tại đây)– Tài khoản 811 “Chi phí khác” (mời các bạn xem tại đây);
– Tài khoản 711 “Thu nhập khác” (mời các bạn xem tại đây);– Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” (mời các bạn xem tại đây).

Xem thêm: Các Bài Tập Gym Tại Nhà Cho Nam Không Cần Dụng Cụ, 5 Bài Tập Thể Hình Hiệu Quả Tại Nhà Cho Nam

– Tài khoản 811 “Chi phí khác” (mời các bạn xem tại đây);
– Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” (mời các bạn xem tại đây).

Sau khi Xác định được tài khoản chính tài khoản liên quan khi hạch toán kế toán kết quả kinh doanh. Chúng ta cùng đi vào Cách hạch toán kết quả kinh doanh như sau: